Ciència

Promoció i difusió de la ciència, entenent aquesta com el coneixement del cert ordre de les coses.