Qualitat de Vida

Increment de la qualitat de vida, parant especial atenció a les condicions i els hàbits de vida dels individus, el desenvolupament social, humà i comunitari, així com la generació i la distribució de la riquesa.