Òrgans de govern

La Fundació Ritort va ser fundada pel Sr. Daniel Ritort el dia de Sant Jordi de 2013, i des de la seva constitució, el fundador va delegar el govern de la Fundació en el Patronat, el qual encapçala una estructura de govern encarregada de governar i administrar la Fundació.

El Patronat és un òrgan col·legiat que es renova cada 5 anys i que té per funció representar i gestionar la Fundació, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

El Patronat estarà format per un mínim de 3 patrons i un màxim de 20, entre els quals hi ha d’haver un President i un Secretari. En l’exercici de les seves funcions, el patronat pot nomenar diversos càrrecs i constituir altres òrgans que en depenguin jeràrquicament per tal que l’assisteixin en les seves tasques o per a delegar-hi funcions concretes.

El principal càrrec que pot nomenar el Patronat és el Director General. Aquest és un càrrec unipersonal, encarregat de la direcció executiva de la Fundació.

Pel que fa als principals òrgans de gestió, el Patronat pot constituir consells i comissions de treball.

Els consells són òrgans col·legiats que assisteixen al Patronat, estan formats per experts i liderats per un conseller en cap. Els consells poden tenir assignada la gestió d’un pressupost o patrimoni i han de realitzar informes de gestió que hauran de ser aprovats pel Patronat.

El Patronat i els consells poden crear comissions de treball, designar-ne els comissaris que les integraran, i assignar-li tasques concretes.